محل
خوزستان - اهواز - پردیس
قیمت
۱۵۰,۰۰۰

جوجه عروسی لوتینو چشم شرابی ۲۸۰ ت
جوجه عروس طوسی ۱۶۰ ت
جوجه عروس وایت فیس ۲۵۰ ت

کاربر وب پرند

عضو وب پرند از ۱۳۹۸/۰۶/۱۸